ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แนะแนวการสอบเข้าโรงเรียนนายเรือ ตอนที่ 2

มาต่อกันในตอนที่ 2 ในเรื่องของตารางการฝึกและ ระเบียบการรับสมัครในปีที่ผ่านมานะครับเพื่อนำไปเป็นตัวอย่าง และแนวทางการเตรียมตัวของ น้องและผู้ปกครองต่อไป และวีรกรรมอันห้าวหาญของ เรือเอกประทีป อนุมณี "ประดู่เหล็กแห่งดูซงญอ"

หลักสูตรและการฝึกหัดนักเรียนนายเรือ(ดาวน์โหลดได้ทีนี่)

ระเบียบการของปี 2554(ใหม่) 
http://www.rtna.ac.th/annouce/index.php
กองทัพเรือต้องการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียม ทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร โรงเรียนเตรียมทหาร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

     ๑.๑คุณวุฒิการศึกษากำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงสร้างหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า

     ๑.๒ เป็นชายโสด มีอายุระหว่าง ๑๔ - ๑๗ ปี ( เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ )

     ๑.๓ มีสัญชาติไทย และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหาร นายตำรวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

     ๑.๔ มีอวัยวะ รูปร่างลักษณะ ท่าทางเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร และตามที่กองทัพไทยกำหนด

     ๑.๕ ขนาดของร่างกายต้องมีพิกัดความสมบูรณ์ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ดังนี้

                  - อายุ ๑๔ ปี สูง ๑๕๕ ซ.ม. - น้ำหนัก ๔๐ ก.ก.

                  - อายุ ๑๕ ปี สูง ๑๕๗ ซ.ม. - น้ำหนัก ๔๒ ก.ก.

                  - อายุ ๑๖ ปี สูง ๑๕๙ ซ.ม. - น้ำหนัก ๔๔ ก.ก.

                  - อายุ ๑๗ ปี สูง ๑๖๑ ซ.ม. - น้ำหนัก ๔๖ ก.ก.

     ๑.๖ เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

     ๑.๗ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาล ว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้ กระทำโดยประมาท

     ๑.๘ ไม่เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากสถานศึกษาในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนทหาร โรงเรียนตำรวจ หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่อง จากกระทำความผิด

     ๑.๙ เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

     ๑.๑๐ มีผู้ปกครอง และผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณีที่ทางราชการกำหนดไว้

     ๑.๑๑ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกถอดถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

     ๑.๑๒ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

     ๑.๑๓ ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับส่วนราชการใด ๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

     ๑.๑๔ บิดา มารดา และผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพสุจริตชอบธรรม และมีหลักฐานเชื่อถือได้
หมาย เหตุ คุณสมบัติดังกล่าวในข้อ ๑.๑ - ๑.๑๔ นี้ หากปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังรับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว จะต้องพ้นจากฐานะนักเรียนเตรียมทหารทันที


           หลักฐานที่ต้องใช้ในวันรับสมัคร
           1.เอกสารรับรองผลการศึกษา ใช้ใบรับรองการศึกษาที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเอกสารแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
           2.ในกรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน ให้นำหลักฐานใบมรณบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดา
           3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด
           4.เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
           5.เอกสารขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ (ประเภทที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มในการสอบทุกรอบ ตามระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าด้วย โรงเรียนเตรียมทหาร)
           1) เอกสารแสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร-ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพใน ขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ตามปกติ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน หรือ ได้รับบำเหน็จพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง
           2) เอกสารแสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร-ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ทางยุทธการ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบจลาจลหรือในระหว่างเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศใช้กฎอัยการ ศึก หรือมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในระหว่างเวลาที่สั่งให้เป็นนักดำเรือดำน้ำหรือปฏิบัติหน้าที่สำรวจจัด ทำเขตแดนระหว่างประเทศซึ่งมีสิทธินับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วย บำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน หรือ ได้รับบำเหน็จพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง หรือ บุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี หรือ เหรียญ หรือ เข็มกล้าหาญ
           3) เอกสารที่แสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร-ตำรวจ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามโจรผู้ร้าย หรือผู้ที่ได้ช่วยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผู้ร้ายจนถึงแก่ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิต ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
           หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ ผู้สมัครต้องถ่ายรูป โดยคณะกรรมการรับสมัครของโรงเรียนนายเรือ มีค่าใช้จ่าย 100 บาท

           การรับสมัคร
           1.การสมัครทางไปรษณีย์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม-13 กุมภาพันธ์ 2552 (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์)
           2.การสมัครด้วยตนเอง รับสมัครพร้อมกันกับโรงเรียนเหล่าทัพต่าง ๆ ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ) ระหว่างวันที่ 12-17 มีนาคม 2552 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
จำหน่ายระเบียบการรับสมัคร ราคาชุดละ 60 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2551 ถึงวันปิดรับสมัคร

           สามารถซื้อระเบียบการรับสมัคร ได้ที่
           พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
           -โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ
           -โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
           -ราชนาวิกสภา ถ.อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
           -กองบัญชี กรมการเงินทหารเรือ กองทัพเรือ กรุงเทพฯ (พระราชวังเดิม)
           -ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน) ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ
           -สมาคมภริยาทหารเรือ (ราชนาวีสโมสร-ท่าช้าง กรุงเทพฯ)
           พื้นที่ต่างจังหวัด
           -โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก
           -ฐานทัพเรือสัตหีบ(ร้านค้ากิจการห้องเย็น) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
           -ฐานทัพเรือสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
           -กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 3 จ.ภูเก็ต
           -สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.5 สัตหีบ)
           -สถานีวัดความสั่นสะเทือนกองทัพเรือ จ.เชียงใหม่
           -กองบังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ค่ายตากสินมหาราช) จ.จันทบุรี
           หรือสั่งซื้อระเบียบการรับสมัครทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 90 บาท โดยใช้ตั๋วแลกเงินทางไปรษณีย์ หรือธนาณัติ สั่งจ่ายที่ไปรษณีย์สมุทรปราการ ส่งในนาม “สำนักงานสอบคัดเลือก”โรงเรียนนายเรือ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2475-3890, 0-2475-3980 และ 0-2475-3990

           (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60105883 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)

นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนกองทัพเรือ ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร จะได้เลื่อนชั้นเป็นนักเรียน  นายเรือ เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือ ซึ่งจะได้รับสิทธิ์และโอกาสดังนี้
          1.ในช่วงเวลาการศึกษาอยู่ในโรงเรียนนายเรือ
                นักเรียนนายเรือทุกคนจะได้รับเงินเดือนระหว่าง 2,310 - 2,920 บาท (ขึ้นอยู่กับชั้นปีของนักเรียนนายเรือ)กองทัพเรือ ออกค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา อาหาร เครื่องแต่งกายทั้งหมด
                นักเรียนนายเรือ ที่มีผลการศึกษาดี มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อไปศึกษาในโรงเรียนนายเรือต่างประเทศปีละประมาณ 5 - 7 ทุน
                มีทุนการศึกษาสนับสนุนผู้เรียนดี และมีความประพฤติดีจำนวนมาก
                นักเรียนนายเรือ ผู้มีการศึกษาดี มีความประพฤติดี จะได้รับแต่งตั้ง ให้ทำหน้าที่หัวหน้าชั้น หรือนักเรียนบังคับบัญชามีเงินเดือนตั้งแต่ 3,090 - 4,100 บาท
                มีโอกาสเดินทางท่องโลกกว้าง โดยการไปฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล และเยี่ยมเยือนจังหวัดชายทะเลด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รวมถึงได้เยี่ยมเยือนเมืองท่าของประเทศต่างๆเช่นประเทศกลุ่มอาเซียน รัสเซีย , ญี่ปุ่น , จีน , เกาหลี , ออสเตรเลีย หรือประเทศในแถบยุโรป
          2. เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ
                ไดัรับพระราชทานกระบี่จากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และไดัรับการบรรจุเป็น
                    นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ ได้รับเงินเดือน เดือนละ 7,040 บาท
                 เมื่อเป็นนายทหารสัญญาบัตรแล้วยังมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมตามขีดความสามารถของตนเอง
                    ในสาขาอาชีพต่างๆอาทิ เช่น
นักบินของกองทัพเรือ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับนักบินประจำกอง 15,010 บาท/เดือน
นักโดดร่มของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 4,100 บาท/เดือน
นักประดาน้ำของกรมสรรพาวุธทหารเรือ จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 4,100 บาท/เดือน
นักทำลายใต้น้ำจู่โจมของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 6,270 บาท/เดือน
                 ผู้ที่มีผลการศึกษาดี ( คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรสูงกว่า 2.8 ) มีสิทธิ์สอบคัดเลือกไปศึกษาในระดับปริญญาโทหรือ ปริญญา โท - เอก ณ ต่างประเทศ โดยทุนของกองทัพเรือในสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวนมาก
เกียรติยศจักรดาว เรือเอกประทีป อนุมณี "ประดู่เหล็กแห่งดูซงญอ"
 ขอบคุณข้อมูลดีจาก Zeus จากบทความ http://www.afaps.ac.th/forum/index.php?topic=455.0 นะครับ