ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สิทธิที่ได้รับเมื่อเข้ามาเป็น อส.ทพ.นย.(อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน)


เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ อส.ทพ.นย. ได้ทราบและเข้าใจว่าตนเองนั้น เมื่อเข้ามาเป็น อส.ทพ.นย. แล้ว จะได้รับสิทธิอะไรบ้าง ตามนโยบายของ ผบ.ฉก.ทพ.นย. (น.อ.รัตนะ  วงษาโรจน์) จึงได้มอบหมายให้ นกพ.ฉก.ทพ.นย. จัดทำคู่มือแจกจ่ายให้กับ อส.ทพ.นย. ทุกคน เพื่อจะได้ทราบทั่วกันว่า เมื่อเข้ามาเป็น อส.ทพ.นย. จะได้รับสิทธิดังต่อไปนี้


๑. เมื่อเข้าเป็น อส.ทพ.นย. ครั้งแรก จะได้รับ สป.ประจำกาย พร้อมด้วยสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวน ๑ ถุงทะเล ในปีต่อๆ ไป จะได้รับ สป. ปีละ ๑ ครั้ง รายการตามที่ กบ.ฉก.ทพ.นย. กำหนด

๒. ได้รับค่าเสบียงสนาม และเบี้ยเลี้ยงสนาม  รวมเป็น ๗๕ บาท

๓. ได้รับเงินค่าตอบแทน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

๓.๑ ค่าตอบแทน ชั้น ๑ เงิน  ๔,๖๓๐.-บาท ถึงขั้น ๑๓ เงิน ๘๐๔๐ บาท

๓.๒ ค่าครองชีพชั่วคราว ชั้น ๑ เงิน ๓,๐๗๐.-บาท  ถึง ขั้น ๑๓ เงิน ๑๕๐๐ บาท

๔. ได้รับสิทธิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล สำหรับตนเองและครอบครัว  ดังนี้

๔.๑ สำหรับตัว อส.ทพ.นย. เจ็บป่วยเอง ต้องปฏิบัติ  ดังนี้

๔.๑.๑ ประเภทผู้ป่วยนอกให้จ่ายเงินไปก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกที่ กง. หน่วยต้นสังกัด

๔.๑.๒ ประเภทผู้ป่วยในที่ต้องพักรักษาค้างคืน ณ รพ. ตั้งแต่ ๑ คืนขื้นไป ให้ขอหนังสือรับรองกับหน่วยต้นสังกัด ไปยื่นแทนการจ่ายเงินสด ในกรณีหน่วยออกหนังสือรับรองให้ไม่ทัน ถ้าจะจ่ายเงินให้กับ รพ. ก่อน ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ รพ. ว่า ขอจ่ายเงินเป็นค่ามัดจำ และภายใน ๙๐ วัน จะต้องนำหนังสือรับรองไปให้กับ รพ. แล้วขอรับเงินคืน ถ้าไม่นำหนังสือรับรองไปให้ รพ. ภายใน ๙๐ วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินที่เขียนคำว่า “มัดจำ” ไปทำการเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ในกรณีที่ผู้ป่วยได้จ่ายเงินไปก่อน แล้วทาง รพ. ได้ออกใบเสร็จรับเงินมาให้นั้น ไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกกับหน่วยต้นสังกัดได้ เนื่องจากผิดระเบียบกระทรวงการคลัง แต่สามารถนำไปเบิกได้ที่ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรีได้ โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัด, คำสั่ง กปช.จต. ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน, สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประกอบการเบิกจ่าย

๔.๒ สิทธิการรักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัว จะต้องเป็นครอบครัวที่มีการจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน จะต้องจ่ายเงินไปก่อน แล้วไปเบิกได้ที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี โดยมีเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ดังนี้.-

๔.๒.๑ ใบเสร็จรับเงิน

๔.๒.๒ หนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัด

๔.๒.๓ คำสั่ง กปช.จต. ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน

๔.๒.๔ สำทะเบียนบ้านของผู้เบิกและผู้ป่วย

๔.๒.๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เบิกและผู้ป่วย

๔.๒.๖ กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลของบิดา, ภรรยา, หรือบุตร จะต้องมีสำเนาทะเบียนสมรสแนบไปด้วย

๕. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ทั้งผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัว เฉพาะกรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจำเป็นรีบด่วน ซึ่งหากมิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใด อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของบุคคลดังกล่าวได้ และต้องมีใบรับรองของแพทย์ จากสถานพยาบาลของเอกชนนั้น รับรองว่าหากมิได้รับการรักษาพยาบาลให้ทันทีอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ นำมาประกอบการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง

๖. เมื่อเข้าเป็น อส.ทพ.นย. ตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป จะได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๒ และบัตรประจำตัวทหารผ่านศึก ชั้นที่ ๔ สิทธิของบัตรมีดังนี้

๖.๑ สิทธิของบัตรเหรียญราชการชายแดน และเหรียญพิทักษ์เสรีชน ยื่นแสดงขอใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลต่อ รพ.ของรัฐบาล ได้ลดหย่อนค่ารถยนต์โดยสารประจำทางกึ่งหนึ่ง และรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒๐%

๖.๒ สิทธิของบัตรประจำตัวทหารผ่านศึก ชั้นที่ ๔ มีสิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัวปีละ ๒,๐๐๐.-บาท และได้สิทธิลดหย่อนค่ารถยนต์โดยสารประจำทางกึ่งหนึ่ง และรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒๐%

๗. สิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจาก ฉก.ทพ.นย. และจากเงินงบประมาณของแผ่นดิน ในกรณีที่ขอลาออก, และเสียชีวิตทั้งตนเองและครอบครัว ดังนี้.-

๗.๑ กรณีลาออก จะได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง จะต้องประกอบด้วย

๗.๑.๑ เข้าเป็น อส.ทพ.นย. ตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป ถึงจะได้รับเงินช่วยเหลือ โดยใช้เกณฑ์ เงินค่าตอบแทนเดือนสุดท้ายคูณด้วยจำนวนปีที่รับราชการ (ปี งป.๕๑ ได้รับ ๘๐ ตั้งแต่ปี งป.๕๒ เป็นต้นไป จะได้รับ ๑๐๐ % )

๗.๑.๒ อส.ทพ.นย. ซึ่งมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการลงโทษทางวินัย หรือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา ซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๒๓

๗.๑.๓ การยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือ  ให้กรอกรายละเอียดลงในแบบขอรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งระเบียบดังกล่าว ฉก.ทพ.นย. ได้สำเนาแจกจ่ายถึงระดับกองร้อยแล้ว ตั้งแต่ พ.ย.๔๘ พร้อมกับเขียนใบลาออก  ประกอบด้วย

๗.๑.๓.๑ สำเนาคำสั่ง นย. บรรจุบุคคลพลเรือน        จำนวน  ๒  ฉบับ

๗.๑.๓.๒ สำเนาคำสั่ง ฉก.ทพ.นย.เลื่อนชั้นเงินค่าตอบแทน  จำนวน  ๒  ฉบับ

๗.๑.๓.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน             จำนวน  ๒  ฉบับ

๗.๑.๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน                           จำนวน  ๒  ฉบับ

๗.๑.๔ กรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากมิใช่การรบ จะได้รับสิทธิ ดังนี้.-

๗.๑.๔.๑ ได้รับเงินสงเคราะห์ที่หักจาก จนท.โครงฯ และ อส.ทพ.นย. ตามระเบียบ ฉก.ทพ.นย. ประมาณ  ๕๐,๐๐๐.-บาท

๗.๑.๔.๒ ได้รับเงินสงเคราะห์จากกองทุนเทวาพิทักษ์  ดังนี้.-

๗.๑.๔.๒.๑ ขณะปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง  ทำให้

-  เสียชีวิต                  จำนวน  ๑๐,๐๐๐.-บาท

 -  พิการ                     จำนวน  ๑๐,๐๐๐.-บาท

-  ทุพพลภาพ              จำนวน  ๑๕,๐๐๐.-บาท

-  บาดเจ็บสาหัส            จำนวน    ๕,๐๐๐.-บาท

๗.๑.๔.๒.๒ ขณะมิได้ปฏิบัติตามคำสั่ง  ทำให้

-  เสียชีวิต                    จำนวน  ๕,๐๐๐.-บาท

-  พิการ                        จำนวน   ๖,๐๐๐.-บาท

-  ทุพพลภาพ                  จำนวน   ๘,๐๐๐.-บาท

-  บาดเจ็บสาหัส              จำนวน    ๑,๐๐๐.-บาท

๗.๑.๔.๓ ได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบ  กปช.จต.

-  เสียชีวิตมิใช่จากการปฏิบัติหน้าที่           จำนวน  ๕,๐๐๐.-บาท

-  ทุพพลภาพมิใช่จากการปฏิบัติหน้า        จำนวน  ๕,๐๐๐.-บาท
๗.๑.๔.๔ ได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบ  นย.      จำนวน  ๒,๕๐๐.-บาท

 ๗.๑.๔.๕ ได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยใช้เกณฑ์เงินค่าตอบแทนเดือนสุดท้ายคูณด้วยอายุราชการ (ปี)

๗.๑.๔.๖ ได้รับเงินสงเคราะห์จากสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี จำนวน  ๗,๐๐๐.-บาท

๗.๑.๕ กรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการรบ หรือปฏิบัติหน้าที่รวบถึงพิการทุพพลภาพ จะได้รับสิทธิ  ดังนี้.-
๗.๑.๕.๑ ได้รบเงินสงเคราะห์ที่หักจาก จนท.โครงฯ และ อส.ทพ.นย. ตามระเบียบ ฉก.ทพ.นย. ประมาณ  ๖๐,๐๐๐.-บาท

๗.๑.๕.๒ ได้รับเงินสงเคราะห์จาก กองทุนเทวาพิทักษ์  ดังนี้.-
๗.๑.๔.๒.๑ เหตุที่เกิดอันเนื่องจากการรบ  ทำให้
-  เสียชีวิต                   จำนวน  ๑๕,๐๐๐.-บาท

-  พิการ                       จำนวน  ๑๕,๐๐๐.-บาท

-  ทุพพลภาพ                  จำนวน  ๒๐,๐๐๐.-บาท
-  บาดเจ็บสาหัส              จำนวน    ๕,๐๐๐.-บาท
๗.๑.๕.๓ ได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบ  กปช.จต. ดังนี้.-
-  เสียชีวิต                               จำนวน  ๒๐,๐๐๐.-บาท

-  พิการ                                    จำนวน   ๑๐,๐๐๐.-บาท

-  ทุพพลภาพ                             จำนวน   ๑๐,๐๐๐.-บาท

-  บาดเจ็บสาหัส                    จำนวน    ๗,๕๐๐.-บาท

๗.๑.๕.๔ ได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบ นย. จำนวน ๕,๐๐๐.-บาท (พิการทุพพลภาพ  จำนวน  ๔,๐๐๐.-บาท)

๗.๑.๕.๕ ได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยใช้เกณฑ์เงินค่าตอบแทนเดือนสุดท้ายคูณด้วยอายุราชการ (ปี)

๗.๑.๕.๖ ได้รับเงินสงเคราะห์พิเศษเพื่อการสู้รบจากกองทัพเรือ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  (รวมพิการทุพพลภาพด้วย)

๗.๑.๕.๗ ได้รับเงินสงเคราะห์จากสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี จำนวน  ๗,๐๐๐.-บาท

๗.๑.๕.๘ ได้รับเงินทดแทนการเสียชีวิต จำนวน ๒๕ เท่าของเงินค่าตอบแทนเดือนสุดท้ายคูณด้วยจำนวนปีที่รับราชการ

๗.๑.๕.๙ ได้รับเงินชดเชยการเจ็บป่วยรายวัน (นกพ.ใส่รายละเอียดด้วย)

 ๗.๑.๕.๑๐ ได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิสายใจไทยรายเดือน (นกพ.ใส่รายละเอียดด้วย)  กรณีทุพพลภาพ

๗.๑.๕.๑๑ ได้รับเงินสงเคราะห์จากสำนักงานสงเคราะทหารผ่านศึก กรณีพิการทุพพลภาพ

๗.๑.๕.๑๒ ได้รับเงินบำนาญพิเศษรายเดือน  (นกพ.ใส่รายละเอียดด้วย)
๗.๑.๕.๑๓ ได้รับเงินค่าจัดการศพขั้นต้น จำนวน ๒๐,๐๐๐.-บาท เบิกเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินค่าทดแทนการเสียชีวิต ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

๗.๒  กรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต  จะได้รับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ  ดังนี้.-

๗.๒.๑ เงินสงเคราะห์ตามระเบียบ ฉก.ทพ.นย.  ที่หักจาก จนท.โครงฯ และ อส.ทพ.นย. คนละ ๒๐.-บาท  ประมาณ  ๕๐,๐๐๐.-บาท

๗.๒.๒ เงินสงเคราะห์จาก สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี จำนวน ๗,๐๐๐.-บาท

๗.๒.๓ เงินสงเคราะห์จาก กรมสวัสดิการทหารเรือ  จำนวน  ๗๐๐.-บาท

๗.๓ กรณีครอบครัวประสบภัยพิบัติ จะได้รับการสงเคราะห์  ดังนี้.-

 ๗.๓.๑ ตามระเบียบ ฉก.ทพ.นย. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้การสงเคราะห์ทหารพรานนาวิกโยธิน “กองทุนเทวาพิทักษ์” (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๗ กรณีประสบภัยพิบัติได้รับความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐.-บาท จะได้รับการสงเคราะห์เป็นเงิน จำนวน ๓,๕๐๐.-บาท และได้รับความเสียหายตั้งแต่ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท ขึ้นไป จะได้รับการสงเคราะห์เป็นเงิน จำนวน ๕,๐๐๐.-บาท

๗.๓.๒ ตามระเบียบกรมสวัสดิการทหารเรือ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการปฏิบัติราชการชายแดนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๓๓ ข้อ ๖.๓ ครอบครัวข้าราชการ (รวม อส.ทพ.นย. ด้วย) เมื่อประสบความเดือดร้อนเนื่องจากที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ โดยมีหลักฐานรับรองความเสียหายจากทางราชการมาแสดง รายละ  ๑,๕๐๐.-บาท

๗.๓.๓ ได้รับการสงเคราะห์จากสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี )

๗.๓.๓.๑ ที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ ถ้าได้รับความเสียหายบางส่วน จะได้รับการสงเคราะห์เท่าที่เสียหายจริง แต่ไม่เกิน ๓,๕๐๐.-บาท ถ้าเสียหายทั้งหลัง จะได้รับการสงเคราะห์เท่าที่เสียหายจริง แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐.-บาท
๗.๓.๓.๒ พืชสวนทางการเกษตร สัตว์เลี้ยง หรือเครื่องมือประกอบอาชีพตามที่ อผศ. กำหนด จะได้รับการสงเคราะห์เท่าที่เสียหายจริง รายละไม่เกิน ๕๐๐.-บาท

การยื่นคำร้อง  ต้องยื่นภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันประสบภัยพิบัติตามแบบคำร้องที่ อผศ. กำหนด พร้อมทั้งหลักฐานประกอบ สำเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือรับรองความเสียหายจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่

๗.๔ คำบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนของบุตร อส.ทพ.นย. เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรอาสาสมัครทหารพราน พ.ศ.๒๕๔๘ และต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีในวันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น สำหรับอัตราในการเบิกจ่าย เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการคลังกำหนด เช่นเดียวกับข้าราชการ ขั้นตอนการเบิกจ่าย  ดงนี้.-

๗.๔.๑ อส.ทพ.นย. ที่ปฏิบัติงานภายในค่ายเทวาพิทักษ์ (เว้นกองร้อยฟืนฟู) ให้เบิกที่ กง.ฉก.ทพ.นย. เมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว นกง.ฉก.ทพ.นย. จะทดรองจ่ายเงินให้ก่อน

๗.๔.๒ อส.ทพ.นย. ที่สังกัด ชค.ทพ.นย.ต่างๆ ให้เบิกที่ กง.ชค.ฯ เพื่อ กง.ชค.ฯ จะได้รวบรวมตั้งฎีกาเบิกเงินไปที่ กง.ฉก.ทพ.นย. หลังจากตรวจสอบถูกต้องแล้ว นกง.ฉก.ทพ.นย. จะทดรองจ่ายเงินให้ตามฎีกาที่ขอเบิก

๗.๔.๓ กระทรวงกลาโหมได้ของทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง ขอให้ อส.ทพ. นำใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการเรียนของบุตรที่มีอายุเกินหนึ่งปีแล้ว มาเบิกได้โดยไม่ถือว่าเป็นการเบิกเหลื่อมปี แต่ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในปี งป.ที่เบิกจ่าย โดยกรมบัญชีกลางได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลัง อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

๗.๕ ค่าคลอดบุตร จะได้รับการสงเคราะห์จาก

๗.๕.๑ กรมสวัสดิการทหารเรือ จำนวน ๕๐๐.-บาท การเบิกจ่ายให้เสนอตามลำดับชั้นถึง ฉก.ทพ.นย. เอกสารประกอบการเบิกจ่าย สำเนาคำสั่ง กปช.จต., สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เบิกและของภรรยา สำเนาสูติบัตร/สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรส และสำคัญที่สุดคือ สำเนาบัญชีธนาคารทหารไทยพร้อมหมายเลขบัญชี

๗.๖ การเบิกเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทางไปศึกษาอบรมหลักสูตรเบื้องต้นเฉพาะเหล่าสื่อสาร ที่ พัน.ส.พล.นย., หลักสูตรพลพยาบาลสนาม ที่ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. และหลักสูตรพลแตรสัญญาณ ที่ กรม สน.พล.นย. ตลอดจนการเดินทางไปราชการร่วมกับ จนท.โครง ฯ กับ อส.ทพ.นย. ต้องแยกกันเบิก  จนท.โครง ฯ เบิกจากงบปกติ ซึ่ง นย.ได้จัดสรรไว้แล้ว  สำหรับ อส.ทพ.นย.ไม่มีงบประมาณรองรับการเบิกจ่าย  ดังนั้น กง.ฉก.ทพ.นย. จึงต้องยกเรื่อง โดยรวบรวมคำสั่ง ฉก.ทพ.นย.ที่ให้ อส.ทพ.นย.ไปศึกษาอบรมและไปปฏิบัติราชการนอกที่ตั้งหน่วย เสนอไป นย. เพื่อของบประมาณที่ สปช.ทร.อนุมัติเป็นราย ๆ ไป ปีงบประมาณละ ๓ งวดงวดที่ ๑ เดือน ม.ค., งดวที่ ๒  พ.ค. และ งวดที่ ๓ (งวดสุดท้ายของปี งป.)ในเดือน ส.ค.  อัตราในการเบิกใช้  อัตราของนายทหารประทวนค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ ๑๒๐.- บาท และค่าพาหนะเบิกตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริง  ส่วนตัวของ อส.ทพ.นย.ผู้เดินทางไปศึกษาอบรม และไปราชการนอกที่ตั้งหน่วย จะต้องปฏิบัติ มิฉะนั้นอาจจะเสียสิทธิได้ คือ

๗.๖.๑      หลังจากไปศึกษา อบรม และไปปฏิบัติราชการนอกที่ตั้งหน่วยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อสอบถาม จนท.การเงินของหน่วย ว่าได้ดำเนินการตั้งเบิกเงินให้หรือยัง  เนื่องจากการรายงานการเดินทางไปราชการนั้น  เจ้าตัวจะต้องทำรายงานเอง และจะต้องเซ็นชื่อในรายงานการเดินทางเพื่อขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยตนเอง

๗.๖.๒     ถ้าหากไม่ติดตามหรือทวงถาม ปล่อยเวลาให้ผ่านพ้นเลยปี งป.ไปแล้ว ทาง ฉก.ทพ.นย. ไม่สามารถดำเนินการขอ งป.ให้ได้  ทั้งนี้ ฉก.ทพ.นย.ได้ออกข่าวถึง นขต.ฉก.ทพ.นย. ที่ กง.๕/๔๘  มวว. ๕๑๓๔๐ ก.ย.๔๘ แจ้งให้ อส.ทพ.นย.ได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติดังกล่าวถึงระดับกองร้อยแล้ว

 ***********************

หลักการและเหตุผล   ในการจัดทำเอกสารนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ ผบ.ฉก.ทพ.นย. น.อ.รัตนะ  วงษาโรจน์เพื่อให้ อส.ทพ.นย.ทุกนายได้ทราบ และเข้าใจถึงสิทธิที่ตนเองจะได้รับจากทางราชการว่ามีสิ่งใดบ้าง ตั้งแต่ เริ่มเข้าเป็น อส.ทพ.นย. จนกระทั่งพ้นหน้าที่ราชการจากการเป็น อส.ทพ.นย.  สิทธิต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนั้นอยู่ในอำนาจของ ผบ.ฉก.ทพ.นย.ดำเนินการได้ทั้งสิ้น ขอเพียงว่าให้กำลังพล อส.ทพ.นย.ทุกนายได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัย และศีลธรรมอันดีงาม และไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง ตลอดจนขอให้ถึงระลึกไว้เสมอว่า อย่าได้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ผิดตามตัวอย่างการกระทำผิดวินัยทหาร  ๙ ข้อ คือ

๑.   ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน

๒.  ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย

๓.  ไม่รักษามรรยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร

๔.  ก่อให้แตกความสามัคคีในหมู่คณะ

๕.  เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ

๖.   กล่าวคำเท็จ

๗.  ใช้กิริยาวาจาไม่สมควรหรือประพฤติไม่สมควร

๘.  ไม่ตักเตือนสั่งสอนหรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำความผิดตามโทษานุโทษ

๙.   เสพเครื่องดองของเมาจนเสียกิริยา

                ดังนั้น ถ้าหากได้สอบถามสิทธิต่าง ๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด แต่ไม่สามารถตอบได้ในด้านสิทธิกำลังพลให้ติดต่อกับ แผนกกำลังพล หรือ นายทหารกำลังพล ฉก.ทพ.นย.ได้โดยตรง  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ – ๗๑๔๙ – ๓๙๘๑  หรือ การเงิน ฉก.ทพ.นย. ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ - ๙ – ๒๓๖ - ๑๔๕๒สิทธิ อส.ทพ.นย.   
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ครบ ๑ ปี ขึ้นไป ถึงจะมีสิทธิ)

-  เหรียญราชการชายแดน          ๖ เดือน
-  เหรียญพิทักษ์เสรีชน               ๔ เดือน

    การปลด ตามระเบียบ ฉก.ทพ.นย.  พ.ศ.๒๕๓๓