ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เส้นทางสู่การเป็นนักบินทหารบก

ขอบคุณภาพจาก ศูนย์การบินทหารบก
นักบินของทหารบกมี 2 ประเภทได้แก่ 
1 ประเภทนักเรียนนายร้อย ฯ
2 ประเภทนายทหารทั่วไป และนายทหารชั้นประทวน 

1. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา ประเภทนักเรียนนายร้อย ฯ 
1.1 สำเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. และบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกในหน่วย หรือ เหล่าสายวิทยาการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ยกเว้นหน่วยในสังกัด นสศ. ต้องรับราชการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
1.2 มีอายุ ไม่เกิน 27 ปี
1.3 มีความสูงไม่ต่ำกว่า 162.5 เซนติเมตร
1.4 มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม และขนาด ร่างกาย BMI (BODY MASS INDEX) ไม่เกิน 28

วิชาที่สอบ
       -  วิชาฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบิน (PHYSICS AND MATHEMATICS FOR AVIATION)
          -  วิชาภาษาอังกฤษ
          -  การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
          -  ทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์
          -  ทดสอบจิตวิทยาการบิน และตรวจสุขภาพร่างกาย

สิทธิที่จะได้รับระหว่างการฝึกศึกษา
       -  หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ.ชั้นประถม ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย เดือนละ  2,800  บาท
        -  หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นมัธยม ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย เดือนละ  5,500   บาท
เมื่อสำเร็จการศึกษาบรรจุเป็นนักบินประจำกอง 
         - รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย
         - ร.ต. - ร.อ.      เดือนละ  10,000  บาท
         - พ.ต. - ขึ้นไป   เดือนละ  13,200  บาท  และเงินเพิ่มพิเศษผู้บังคับอากาศยาน เดือนละ 15,000 บาท

2. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา ประเภทนายทหารทั่วไป และนายทหารชั้นประทวน  

1   เป็นนายทหารสัญญาบัตรทั่วไป(ชาย) สังกัดกองทัพบก ชั้นยศไม่เกินร้อยโท มีเวลารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตรมาแล้วไม่เกิน 2 ปี หรือนายทหารประทวน ( ชาย ) ชั้นยศ สิบตรี – จ่าสิบเอก สังกัดกองทัพบก
2   มีคุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยจะต้องผ่านการศึกษาในวิชาและมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้
      2.1 วิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
      2.2 วิชาฟิสิกส์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3   อายุไม่เกิน 27 ปี นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 
4  มีร่างกายสมบูรณ์   แข็งแรง   มีความสูงไม่ต่ำกว่า   162.5 เซนติเมตร และมีค่า BMI    ( BODY MASS INDEX ) ระหว่าง 16.5 – 26.9
5 ไม่เคยพ้นสภาพการเป็นศิษย์การบิน จากสถาบันการฝึกบินใด ๆ มาก่อน          
6  มีความประพฤติเรียบร้อย , ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่อยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา
หลักฐานในการรับสมัคร


ให้ผู้สมัครนำหลักฐานมาให้ครบถ้วน (หลักฐานไม่ครบไม่รับสมัคร) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ศบบ. ตรวจสอบในวันรับสมัคร ดังนี้  
1 บัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม   พร้อมสำเนา หน้า หลัง จำนวน 2 ชุด 
2 รูปถ่ายภาพสี ขนาด 1 1 / 2 นิ้ว X 2 นิ้ว เครื่องแบบปกติ หน้าตรงไม่สวมหมวกสำหรับติดใบสมัคร จำนวน 3 รูป 
3 หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชา ระดับตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
4 หนังสือส่งตัวจากหน่วยต้นสังกัดให้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก 
5 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน   2   ชุด 
6 สำเนาคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก และครั้งสุดท้าย , สำเนาคำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย ,
สำเนาคำสั่งรับเงินเพิ่ม ( ถ้ามี )
 7 สำเนาปริญญาบัตรหรือใบรายงานผลเป็นรายวิชาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน 2   ชุด
 8 สำเนาหลักฐานการรายงานผลการศึกษาทุกระดับที่ลาศึกษา (หลักฐานในข้อ 1  ถึงข้อ  8 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หลังเข้ารับราชการ )   ประกอบด้วย
     8.1 สำเนา   ผนวก ก   แบบรายงานการขออนุมัติ
     8.2 สำเนา ผนวก ข   บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา
     8.3 สำเนา ผนวก ค   รายงานผลการศึกษาข้าราชการ
     8.4 สำเนาใบรายงานผลการศึกษาเป็นรายวิชา
     8.5 สำเนาใบรับรองคุณวุฒิชั้นสูงสุดก่อนเข้ารับราชการ
     8.6. สำเนาใบตอบรับบันทึกประวัติผลการศึกษาจาก กรมยุทธศึกษาทหารบก หรืออนุมัติผ่อนผันการลาศึกษาไม่ถูกต้องตามระเบียบกองทัพบก จาก กรมยุทธศึกษาทหารบก
     8.7 สำเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพร้อมกับใบรายงานผลการศึกษาเป็นรายวิชา
     8.8 หนังสือรับรอง และยินยอมให้เข้ารับการศึกษาของผู้บังคับบัญชา ระดับตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป
     8.9 หนังสือยินยอมของเหล่าสายวิทยาการให้ปรับย้ายประจำ ศูนย์การบินทหารบก   ตั้งแต่วันเข้ารับการศึกษา       
 

วิชาที่สอบ
           1 ความรู้วิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์   ที่เกี่ยวข้องกับการบิน
             ( PHYSICS AND MATHEMATICS FOR AVIATION )                 100   คะแนน
           2 ภาษาอังกฤษ   (การตอบปัญหาจากการอ่านและการตอบปัญหาจากการฟัง)     100   คะแนน
           3 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย   ( เกณฑ์ผ่านร้อยละ 50 )

ตัวอย่างประกาศรับการรับสมัครนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ 57 และการรับสมัครนายทหารประทวน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 36 ประจาปีงบประมาณ 2556

1. โรงเรียนการบินทหารบก เปิดรับสมัครนายทหารสัญญาบัตร (ชาย) ยกเว้นผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเก้า ชั้นยศไม่เกินร้อยโท หรือนายทหารประทวน (ชาย) สังกัดกองทัพบก ชั้นยศสิบตรี-จ่าสิบเอก มีเวลารับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเข้ารับการศึกษา และอายุไม่เกิน 27 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิษย์การบินทหารบกรุ่นที่ 57 ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สอบถามรายละเอียด โทร 036-486925-9 ต่อ 30506-7, 39760
 

2. โรงเรียนการบินทหารบก เปิดรับสมัครนายทหารประทวน (ชาย) สังกัดกองทัพบก ชั้นยศไม่เกินสิบเอก มีเวลารับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเข้ารับการศึกษา และอายุไม่เกิน 30 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 36 ในวันที่ 20 - 30 พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ที่มาบทความ ศูนย์การบินทหารบก http://www.aavnc.com