ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

แจ้งเตือนกันแต่เนิ่นๆ สำหรับ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือเปิดรับนักเรียนอีกครั้งในปี 2557

หลักจากปิดปรับปรุงหลักสูตรมาร่วม 3 ปี ปีหน้าที่จะถึง 2557 โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ก็จะเริ่มเปิดรับ นักเรียนอีกครั้ง หลักสูตรนี้รับทั้งชายและหญิง ผมขอให้น้องที่สนใจเตรียมตัวไว้เลยนะครับ

หลักเกณฑ์การรับสมัครมีดังนี้โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ (รร.ดย.ดย.ทร.)
เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตนายทหารชั้นประทวน หลักสูตรการดุริยางค์ให้แก่กองทัพเรือ


การศึกษา
 (นดย.) ศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี

สิทธิที่ได้รับ
ระหว่างการศึกษา กองทัพเรือจะออกค่าใช้จ่ายในการศึกษา อาหาร เครื่องแบบ และเครื่องใช้ประจำตัวบางอย่างให้ รวมทั้งจะได้รับเบี้ยเลี้ยง และเงินเดือนตามที่ทางราชการกำหนด เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับแต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี และได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาการดนตรีเฉพาะกลุ่ม วิชาชีพดนตรี และขับร้องเพลงสากล เทียบเท่า ปวช.

การรับสมัครและสอบคัดเลือก (เริ่มรับสมัคร ปี พ.ศ.2557 เป็นต้นไป)

จำหน่ายใบสมัครประมาณเดือนมกราคมของทุกปี สำหรับการสอบคัดเลือก เมื่อผู้สมัครสอบผ่านภาควิชาการแล้ว (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) จะต้องสอบภาคความเหมาะสม ซึ่งมีการสอบความถนัดทางด้านดนตรี พลศึกษา และตรวจสุขภาพ

คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3

2. อายุ 15-18 ปี นับปี พ.ศ.เกิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497

3.เป็นชายโสดหรือหญิงโสด โดยบิดามารดาและผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองดุริยางค์ทหารเรือ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0 2475 5292, 0 2475 3054
ที่มาข้อมูลข่าวสาร ยศ.ทร. http://www.unseenedu.com/