ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ประกาศหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เรื่อง รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรชาย และนายทหารประทวนชาย ปรับย้ายเข้ามา รับราชการใน กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรชาย และ นายทหารประทวนชาย เพื่อปรับย้ายเข้ามารับราชการใน กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา มีรายละเอียด ดังนี้.

1.หน่วยรองรับการปรับย้ายประกอบด้วย
1.1 กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ที่ตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
1.2 กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 1 ที่ตั้ง กองทัพภาคที่ 1 กรุงเทพมหานคร
1.3 กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 2 ที่ตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
1.4 กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3 ที่ตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1.5 กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 4 ที่ตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.คุณสมบัติดังนี้.
2.1เป็นนายทหารสัญญาบัตรชายสังกัดกองทัพบกมียศไม่เกิน ร้อยเอก
2.2เป็นนายทหารประทวนชายสังกัดกองทัพบก มียศ ตั้งแต่ สิบตรี ถึง สิบเอก
2.3ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ5
2.4หากสำเร็จหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรการรบแบบจู่โจมแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2.5ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

3.หลักฐานการรับสมัครประกอบด้วย
3.1 สำเนาคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก
3.2 สำเนาคำสั่งหรือราชกิจจาฯ ยศปัจจุบัน
3.3 สำเนาประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ และหลักสูตรการรบแบบจู่โจม
3.4 หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ผู้บังคับกองร้อยอิสระหรือเทียบเท่าขึ้นไป อนุมัติให้ปรับย้ายได้

4. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
4.1 นายทหารสัญญาบัตร ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับนักโดดร่มประจำกอง เดือนละ 7,000 บาท
4.2 นายทหารประทวน ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน สำหรับนักโดดร่มประจำกอง เดือนละ 5,300 บาท

5.การทดสอบสมรรถภาพร่างกายเกณฑ์ผ่าน ถ้าทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ท่าใดท่าหนึ่งถือว่าไม่ผ่านการทดสอบ
5.1 ดันพื้น จำนวน 32 ครั้ง
5.2 ลุก–นั่ง จำนวน 50 ครั้ง
5.3 ดึงข้อ จำนวน 8 ครั้ง
5.4 วิ่ง ระยะทาง  1.6 กิโลเมตร เวลา 8 นาที
5.5 ว่ายน้ำระยะทาง 100 เมตร เวลา 2 นาที 35 วินาที

6.กำหนดรับสมัคร และวันทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
6.1 รับสมัคร ถึง 30 กันยายน 2556 ณ กองกำลังพล หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา
0830 – 1600 เว้นวันหยุดราชการ
6.2 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันที่ 6 ตุลาคม 2556 เวลา 0630 ณ บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ให้นำกางเกงว่ายน้ำมาด้วย)

7.ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์(036) 413412, 36723, 37119
ในวันและเวลาราชการ


ดูเอกสารประกาศการรับสมัครได้ที่นี่