ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

รวมเว็บหน่วยทหาร

กระทรวงกลาโหม 
หน่วยขึ้นตรง หน่วยงานในสังกัด กระทรวงกลาโหม

กองทัพบก
ส่วนบัญชาการ
สำนักงานเลขานุการกองทัพบก (สลก.ทบ.)

ฝ่ายเสนาธิการ
กรมกำลังพลทหารบก (กพ.ทบ.)
กรมข่าวทหารบก (ขว.ทบ.)
กรมยุทธการทหารบก (ยก.ทบ.)
กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก (กบ.ทบ.)
กรมกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.)
สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก (สปช.ทบ.)

ฝ่ายกิจการพิเศษ
กรมสารบรรณทหารบก (สบ.ทบ.)
กรมการเงินทหารบก (กง.ทบ.)
ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (ศทท.)
กรมจเรทหารบก (จบ.)
กรมการสารวัตรทหารบก (สห.ทบ.)
กรมสวัสดิการทหารบก (สก.ทบ.)
หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง (นสร.)
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)

ฝ่ายยุทธบริการ
กรมการทหารช่าง (กช.)
กรมการทหารสื่อสาร (สส.)
กรมสรรพวุธทหารบก (สพ.ทบ.)
กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.)
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)
กรมแพทย์ทหารบก (พบ.)
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)
กรมการสัตว์ทหารบก (กส.ทบ.)
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.)

ส่วนการศึกษา
กรมยุทธศึกษาทหารบก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ศูนย์การบินทหารบก
ศูนย์การกำลังสำรอง
วิทยาลัยการทัพบก
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ศูนย์สงครามพิเศษ
โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
ศูนย์การทหารราบ
กองพันนักเรียนที่ 2 กรมนักเรียน โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
แผนกเตรียมการ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
ศูนย์การทหารม้า
ศูนย์การทหารปืนใหญ่
ส่วนวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์
โรงเรียนนายสิบทหารบก
โรงเรียนทหารช่าง
โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก
โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร


กองทัพภาคที่ 1
กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ ๑ (ทน.๑)
กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.)
กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ร.2 รอ)
กองพลทหารราบที่ 9 (พล.ร.9)
กองพลทหารราบที่ 11 (พล.ร.11)
กองพลพัฒนาที่ 1 (พล.พัฒนา 1)
กองพันพัฒนาที่ 1 (พันพัฒนา 1)
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (บชร.1)
มณฑลทหารบกที่ 11 (มทบ.11)
มณฑลทหารบกที่ 12 (มทบ.12)
มณฑลทหารบกที่ 13 (มทบ.13)
มณฑลทหารบกที่ 14 (มทบ.14)
มณฑลทหารบกที่ 15 (มทบ.15)
จังหวัดทหารบกกรุงเทพ (จทบ.ก.ท.)
จังหวัดทหารบกราชบุรี (จทบ.ร.บ.)
จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี (จทบ.ก.จ.)
จังหวัดทหารบกปราจีนบุรี (จทบ.ป.จ.)
จังหวัดทหารบกฉะเชิงเทรา (จทบ.ฉ.ช.)
จังหวัดทหารบกสระแก้ว (จทบ.ส.ก.)
จังหวัดทหารบกลพบุรี (จทบ.ล.บ.)
จังหวัดทหารบกสระบุรี (จทบ.ส.บ.)
จังหวัดทหารบกชลบุรี (จทบ.ช.บ.)
กองพลทหารช่าง
กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ฯ
กรมทหารช่างที่ 11
กรมทหารช่างที่ 21
กองพันซ่อมบำรุงที่ 21
กองพันทหารสารวัตรที่ 11
กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ฯ
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)
กองพันทหารราบที่ 1 ศูนย์การทหารราบ
กองพันทหารราบที่ 2   กรมทหารราบที่ 9 (ร.9 พัน.2)
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11 พัน.2 รอ.)
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 (ร.29 พัน.3)
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9
กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
กองพลทหารปืนใหญ่
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 9
กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลทหารม้าที่ 2
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ฯ
กองพันทหารสื่อสารที่ 2 (ส.พัน.2)
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 109
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ฯ
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ฯ
กองพลทหารราบที่ 16 (พล.ร.16)
กองบินปีกหมุนที่ 2
กองบินปีกหมุนที่ 9 (ผสม)
กองวิทยาการ กรมการสัตว์ทหารบก
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ
กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ฯ
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์
กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.)
กองพลรบพิเศษที่ 1 (พล.รพศ.1)
กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1
กรมรบพิเศษที่ 2 (รพศ.2)
กรมรบพิเศษที่ 3
กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 3
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ (นปอ.)
ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก (ศปภอ.ทบ.)
กองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์
กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1
กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์
กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 72
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 711
กองพันทหารปื่นใหญ่ที่ 712
กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 12 รักษาพระองค์
กองพันทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
กองร้อยทหารม้า(ลาดตระเวน)ที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ฯ
กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (บชร.1)
กรมพัฒนาที่ 1
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
กองพันทหารช่างที่ 52 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
กองพันทหารปืนใหญ่ที่19
กองบินปีกหมุนที่ 1
กองกำลังบูรพา กอ.รมน.ภาค 1 สย.1
โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี
กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์


กองทัพภาคที่ 2
กองพลทหารราบที่ 3 (พล.ร.3)
กองพลทหารราบที่ 6 (พล.ร.6)
กองพลพัฒนาที่ 2 (พลพัฒนา 2)
กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 (บชร.2)
มณฑลทหารบกที่ 21 (มทบ.21)
มณฑลทหารบกที่ 22 (มทบ.22)
มณฑลทหารบกที่ 23 (มทบ.23)
มณฑลทหารบกที่ 24 (มทบ.24)
จังหวัดทหารบกนครราชสีมา (จทบ.น.ม.)  
จังหวัดทหารบกสุรินทร์ (จทบ.ส.ร.)
จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ (จทบ.บ.ร.)
จังหวัดทหารบกอุบลราชธานี (จทบ.อ.บ.)
จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด (จทบ.ร.อ.)
จังหวัดทหารบกขอนแก่น (จทบ.ข.ก.)
จังหวัดทหารบกเลย (จทบ.ล.ย.)
จังหวัดทหารบกอุดรธานี (จทบ.อ.ด.)
จังหวัดทหารบกนครพนม (จทบ.น.พ.)
จังหวัดทหารบกสกลนคร (จทบ.ส.น.)
ศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดน กองทัพภาคที่ 2
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
กรมพัฒนาที่ 2
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103
กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ปตอ.พัน.2)
กองพันเสนารักษ์ที่ 3
กองพันทหารสื่อสารที่ 3
กองพันทหารสื่อสารที่ 6
กองพันทหารสื่อสารที่ 22
กรมทหารม้าที่ 6
กองพันทหารม้าที่ 8
กองพันทหารม้าที่ 6
กองพันทหารม้าที่ 14
กองพันทหารปืนใหญ่ ที่ 8 (ป.พัน.8)
ร้อย.บ.พล.ร.6
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 (ร.3 พัน.2)
สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 2 เอเอ็ม
ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ 2
กองทัพน้อยที่ 2
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 (ร.6 พัน.3)
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6
กองพันพัฒนาที่ 2
กรมทหารช่างที่ 2
กองพันทหารช่างที่ 3
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่
ในเขตกองทัพภาคที่ 2
(สล.พมพ.ทภ.2)
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21
กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2
กิจการสวัสดิการพีเอ็กซ์ สาขา กองทัพภาคที่ 2
กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี
กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 (ร.23 พัน.4)
ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพภาคที่ 2
โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร
กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ ๒๓
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23

กองทัพภาคที่ 3
กองพลทหารราบที่ 4 (พล.ร.4)
กองพลทหารราบที่ 7 (พล.ร.7)
กองพลทหารม้าที่ 1 (พล.ม.1)
กองพลพัฒนาที่ 3 (พลพัฒนา 3)
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3)
มณฑลทหารบกที่ 31(มทบ.31)
มณฑลทหารบกที่ 32 (มทบ.32)
มณฑลทหารบกที่ 33 (มทบ.33)
จังหวัดทหารบกนครสวรรค์ (จทบ.น.ว.)
จังหวัดทหารบกพิษณุโลก (จทบ.พ.ล.)
จังหวัดทหารบกตาก (จทบ.ต.ก.)
จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ (จทบ.พ.ช.)
จังหวัดทหารบกลำปาง (จทบ.ล.ป.)
จังหวัดทหารบกพะเยา (จทบ.พ.ย.)
จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ (จทบ.อ.ต.)
จังหวัดทหารบกน่าน (จทบ.น.น.)
จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ (จทบ.ช.ม.)
จังหวัดทหารบกเชียงราย (จทบ.ช.ร.)
กรมทหารราบที่ 17  (ร.17)
กรมรบพิเศษที่ 5
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 (ร.4 พัน.2) ค่ายจิรประวัติ จว.นครสวรรค์
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17
กองพันทหารม้าที่ 18 ค่ายพ่อขุนผาเมือง
กองร้อยบินกองพลทหารม้าที่ 1
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30
กรมทหารปื่นใหญ่ที่ 21
ศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดน กองทัพภาค 3
ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ 3 (ศปภอ.ทบ.3)
กองพันทหารช่างที่ 4
กองพันทหารช่างที่ 8
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
กองกำลังนเรศวร
สถานีวิทยุฯ ทภ.3 น่าน
สัสดีจังหวัดน่าน
กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17  (ร.17 พัน.4)
ฉก.ทหารพรานจู่โจม
นักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกตาก
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 (ฉก.ร.17)
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7
กรมทหารราบที่ 4
กรมทหารราบที่ 7  (ร.7)
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 (ร.7 พัน.1)
ค่ายพิชิตปรีชากร ร.7 พัน.2
สัสดีจังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จัวหวัดทหารบกตาก (นฝ.นศท.จทบ.ต.ก.)
กรมทหารช่างที่ 3
กองพันทหารช่างที่ 302   (ช.พัน.302)
กองพันทหารขนส่งที่ 23
กองพันทหารม้าที่ 10 (ม.พัน.10)
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกเชียงราย
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ร.17 พัน.3)
หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 3
กองพันพัฒนาที่ 3
กองร้อยลาดตระเวนระยไกลที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 (ร้อย.ลว.ไกล 4)
กรมทหารพรานที่ 35
กรมทหารม้าที่ 3 ค่ายพ่อขุนผาเมือง
กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 (ร.7 พัน.5)
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ค่ายพระปิ่นเกล้า  (ป.พัน.7)

กองทัพภาคที่ 4
กองพลทหารราบที่ 5 (พล.ร.5)
กองพลพัฒนาที่ 4
กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 (บชร.4)
มณฑลทหารบกที่ 41 (มทบ.41)
มณฑลทหารบกที่ 42 (มทบ.42)
จังหวัดทหารบกนครศรีธรรมราช (จทบ.น.ศ.)
จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี (จทบ.ส.ฎ)
จังหวัดทหารบกชุมพร (จทบ.ช.พ.)
จังหวัดทหารบกทุ่งสง
จังหวัดทหารบกสงขลา (จทบ.ส.ข.)
จังหวัดทหารบกปัตตานี (จทบ.ป.น.)
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15
กองพันทหารม้าที่16 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25
ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4
กองกำลังทหารพราน กองทัพภาคที่ 4
กองกำลังเทพสตรี
หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 41
กรมทหารพรานที่ 45
หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส
กองพันทหารสื่อสารที่ 5 (ส.พัน 5)
กองพันทหารสื่อสารที่ 24 (ส.พัน.24)
กองกำลังเทพสตรี
กองพันซ่อมบำรุงที่ 24 กองบัญชาการช่วยรบที่ 4
กองสรรพาวุธเบากองพลทหารราบที่ 5 (กอง สพบ.พล.ร.5)


กองทัพเรือ(ส่วนบัญชาการ)

กองทัพอากาศ(กองบัญชาการ)

ส่วนบัญชาการ
ส่วนกำลังรบ
ส่วนส่งกำลังบำรุง
ส่วนการศึกษา
กรมทหารพรานที่ 13 http://www.blackarmy13.com/
กรมทหารพรานที่ 26 http://pran26.com/index.html 
กรมทหารพรานที่ 32 https://sites.google.com/site/pran32saengpennan/home
กรมทหารพรานที่ 35 http://www.taharnpran35.com
กรมทหารพรานที่ 47 http://www.facebook.com/BlackArmy.47
กรมทหารพรานที่ 48
กรมทหารพรานที่ 49

องค์การมหาชน